Vedtægter for Photo Club Dania Silkeborg 

Generelt: 

§ 1 Klubbens navn er Photo Club Dania og er stiftet d. 2. maj 2019

Stk. 1.1 Klubbens navn, hjemmeside og domæne ejes af klubben og dens medlemmer.

§ 2

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer, kurser og lign samt ved deltagelse i nationale- og internationale konkurrencer og udstillingsarrangementer, at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

§ 3

Klubben har hjemsted i Silkeborg. Klubben har adresse hos den til enhver tid siddende formand.

§ 4

Enhver person kan søge om optagelse som medlem af klubben. Ansøgning om optagelse fremsendes til den siddende formand.

stk.4.1

Ved ansøgning om medlemskab indsendes der sammen med formularen 6-10 stk. digitale fotos efter eget valg. Størrelse max. 2500 pixels på længste led, 300 dpi og jpg format.

stk. 4.2

ALLE medlemmer i klubben på tidspunktet for ansøgning bedømmer fotos og indstiller til optagelse eller afvisning af optagelse. Medlemmerne har lov til at kommentere for og imod optagelse i klubben.

stk. 4.3

Eller

En ansøger dokumenterer sit fotografiske virke overfor bestyrelsen, der efterfølgende kan indstille ansøgeren til optagelse.

stk. 4.4

Alle optagelser i foreningen forelægges ved et medlemsmøde. Optagelse afgøres ved flertalsafgørelse af klubbens medlemmer. Der kan afgives stemme pr. mail, der sendes til formanden@?.dk, senest 24 timer før start af medlemsmødet.

Stk. 4.5

Et nyoptaget medlem er prøvemedlem i klubben i 12 måneder fra optagelsesdatoen. Efter de 12 måneder stemmer klubbens fuldgyldige medlemmer om endelig optagelse. Dette afgøres med simpelt flertal.

stk.4.6

Advisering af medlemmerne om afstemning foretages mindst 14 dage før det pågældende møde, pr. mail.

stk. 4.7

Klubbens kommunikation med medlemmerne foregår udelukkende ved hjælp af e-mail, hvorfor egen e-mail skal oplyses ved indmeldelse.

stk. 4.8

Nye medlemmer betaler et indskud i klubben på kr. 300,00 sammen med ansøgningen. Beløbet refunderes hvis ikke ansøgeren bliver optaget som medlem. Beløbet refunder ikke hvis medlemmet ikke bliver endelig optaget i klubben efter prøveperiodens udløb. Indskud tilbagebetales ikke ved udtrædelse af klubben.

§ 5

En vigtig del af klubbens formål er, at udvikle medlemmernes færdigheder gennem deltagelse i danske- og udenlandske konkurrencer.

stk. 5.1

Ethvert medlem af Photo Club Dania er pligtig til at deltage i minimum regionalt mesterskab, Den Nationale (DN), FIAP Club World Cup, Nordiske Mesterskaber og 1 FIAP godkendt konkurrencer efter eget valg for hver 12 måneder. Opregningsperiode løber fra generalforsamling til generalforsamling. Bestyrelsen kan dog vælge at ændre deltagelse i World Cup til en valgfri konkurrence pga. manglende medlemstal.

stk. 5.2

Hvis et medlem pga. af bopæl ikke kan deltage i Jyske Mesterskaber, er vedkommende pligtig til at deltage i det regionsmesterskab medlemmet tilhører og kan deltage i.

stk. 5.3

Bestyrelsen er bemyndiget til at opstarte klubkonkurrencer jf. stk. 2 og kan fastlægge konditioner for disse. Medlemmerne er forpligtet til at deltage i klubkonkurrencerne.

stk. 5.4

Bestyrelsen kan give dispensation for deltagelse i konkurrencer jf. stk. 1 og 2.

stk.5.5

stk. 5.1 og 5.2 træder i kraft fra den dato hvor optagelse har fundet sted.

stk. 5.6

Medlemmer skal deltage i min. 3 klubmøder pr. kalenderår. Meet-ups regnes ikke som værende medlemsmøder.

stk. 5.7

Bestyrelsen kan give medlemmer dispensation til ikke at møde op til det berammede antal medlemsmøder, jf. stk. 5.6.

§ 6

Ethvert medlem af Photo Club Dania skal hjemtage de danske- og internationale titler indstiftet af SDF og FIAP, når man er berettiget til det. Omkostninger til hjemtagelse afholdes af det enkelte medlem.

§ 7

Såfremt et medlem ikke overholder bestemmelserne i § 5, stk. 1 og 2, og § 6 kan bestyrelsen henstille til at disse forpligtigelser overholdes. Hvis ikke dette påbud efterkommes kan det medføre eksklusion af foreningen. Evt. eksklusion kan ankes til den førstkommende generalforsamling jvf. § 34.

§ 8

Ved indtrædelse i Photo Club Dania tillader man samtidig klubben at bruge medlemmernes fotos på klubbens hjemmesider, i forbindelse med presseomtale og i reklameøjemed for klubben uden vederlag. I alle andre tilfælde forhandler medlemmet selv med evt. interesserede parter.

stk. 8.1

Denne paragraf er i almindelighed gældende selvom man på et senere tidspunkt udmelder sig af klubben.

§ 9

Klubben indtræder ved stiftelsen i SDF (Selskabet for Dansk Fotografi).

Klubbens bestyrelse

§ 10

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 personer, som vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger desuden bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år, bortset fra suppleant til bestyrelsen, der vælges for ét år. Bestyrelsessuppleant vælges 1. gang ved generalforsamlingen i 2019. Genvalg kan finde sted.

§ 11

Formand, kasserer og webmaster vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand vælges på ulige år, mens kasserer og webmaster vælges på lige år.

§ 12

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv senest 14 dage efter afholdelse af ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling, hvor ligeledes klubbens dokumenter, regnskab, kassebeholdning etc. overdrages.

§ 13

Hvis formand, kasserer eller webmaster nedlægger deres hverv inden udløb af deres valgperiode, vælges ny formand hhv. kasserer på en ekstraordinær generalforsamling for den resterende del af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden og valg af pengeinstitut.

stk. 14.1

Nedsættelse af arbejdsudvalg bistås af bestyrelsen indenfor nævnte områder iht. § 2 og kan bestå af både klubbens medlemmer og såvel som bestyrelsesmedlemmer.

§ 15

Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 16

Bestyrelsen udsender varsel til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse af bestyrelsesmøde.

stk. 16.1

Medlemmer kan komme med forslag, ændringer, indsigelser etc., hvilke skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse af bestyrelsesmøde.

stk. 16.2

Bestyrelsen vælger til hvert møde en sekretær der tager referat fra bestyrelsesmødet.

stk. 16.3

Bestyrelsen kan ved personfølsomme oplysninger vælge at lave et internt og et eksternt referat. Begge referater skal fremover være tilgængelige for enhver siddende bestyrelse.

stk. 16.4

Der udsendes referat til bestyrelsen senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Det enkelte bestyrelsesmedlem har herefter 4 dage til at komme med indsigelser/rettelser til referatet.

stk. 16.5

Endeligt godkendt referat udsendes til medlemmerne af Photo Club Dania senest 14 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde.

stk. 16.6

Formanden i den til enhver tid siddende bestyrelse opbevarer klubbens dokumenter og referater.

§ 17

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 18

Bestyrelsesmedlemmer i en anden fotoklub kan ikke indvælges i bestyrelsen for Photo Club Dania, som revisor eller suppleant, med udelukkende være menigt medlem af klubben.

Regnskab og revision

§ 19

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 20

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Alle medlemmer betaler samme kontingent, dog undtaget jf. § 36, stk. 1.

§ 21

Kontingent betales forud hhv. 1. januar og 1. juli. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben. Indbetaling af kontingent foregår ved bankoverførsel til kontonummer udsendt af kassereren.

§ 22

Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter som ikke budgetmæssigt er vedtaget på den ordinære generalforsamling, kan ikke gennemføres uden en ekstraordinær generalforsamling.

§ 23

Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 24

Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor. Denne vælges for ét år ad gangen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant til denne. Der vælges dog ingen revisor før generalforsamlingen i 2020.

§ 25

Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

§ 26

Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 27

For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Generalforsamlingen

§ 28

Generalforsamlingen er Photo Club Danias øverste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettiget på generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen eller som revisor og som suppleant, dog under forudsætning af, at § 18 overholdes. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftlige samtykke fra den pågældende.

§ 29

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, 1. gang i 2020, og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved meddelelse pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

§ 30

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1.Valg af dirigent

  2.Valg af referent

  3.Bestyrelsens beretning

  4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  5.Godkendelse af det nye års budget

  6.Fastsættelse af det nye års kontingent

  7.Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

  8.Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem samt suppleant

  9.Valg af revisor

10.Kåring af årets medlem/klubmester

11.Eventuelt

§ 31

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet pr. e-mail senest 7 dage før den annoncerede dato for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

stk. 31.1

Generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune.

§ 32

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamling skal afholdes senest 30 dage derefter.

§ 33

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse pr. e-mail til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§ 34

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes hvis ét medlem fremsætter anmodning herom.

§ 35

Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Diverse bestemmelser

§ 36

Klubbens bestyrelse kan vælge at udnævne en person eller et medlem som æresmedlem. Dette medlemskab skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, hvor afgørelsen skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

stk. 36.1

Æresmedlemskabet er for livstid og fritager medlemmet for fremtidige kontingentbetalinger.

stk. 36.2

Bestyrelsen kan fratage et medlem dets æresmedlemskab jf. § 39. Beslutningen skal godkendes på den efterfølgende ordinære generalforsamling, hvor afgørelsen afgøres ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for beslutningen.

§ 37

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

stk. 37.1

Såfremt et fremsat forslag om vedtægtsændring ikke godkendes på den ordinære generalforsamling, kan dette genfremsættes på en lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling, og vedtages med et simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 38

Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender kassereren senest 30 dage herefter en påmindelse til det pågældende medlem. Betales kontingentet stadigvæk ikke, betragtes det pågældende medlem som værende ekskluderet af klubben.

§ 39

Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstilling om eksklusion forelægges klubbens generalforsamling, og kan kun vedtages med tilslutning af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

stk. 39.1

Ved indstilling til eksklusion er det pågældende medlem at være betragtet som ekskluderet indtil generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse.

stk. 39.2

Forfalder der kontingent til betaling fra den midlertidige eksklusion og frem til den ordinære generalforsamling, opkræves denne ikke, heller ikke selvom generalforsamlingen vælger ikke at eksludere det pågældende medlem.

Opløsning af klubben

Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling når mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor klubbens opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 41

Ved opløsning af klubben overdrages evt. aktiver til almennyttige godkendte formål ved indstilling fra den sidst siddende bestyrelse. Disse vedtægter er vedtaget på Photo Club Danias stiftende generalforsamling

Silkeborg den 2. maj 2019

Formand Jørgen

Dirigent Roland Jensen